Çevre ve Ekonomik Yatırım Merkezi Singapur

Çevre yatırımlarında lider bir kent devleti. Sanayi kuruluşları, uluslar arası kirlilikler ve doğal kaynaklar bakımından eksik olması yakın zamanda elde ettiği bağımsızlığı ile birlikte başlayan ülke planlamalarının merkezine çevre kavramı oturtmasına neden oldu.

Uyguladığı sürdürülebilir ulaşım, atık, geri dönüşüm, enerji, sürdürülebilir şehir ve kalkınma planları ile dünya ülkeleri arasında kabul gördü. Yaptığı tüm yatırımları yenilikçi, esnek teknolojilere ve çevresel değişikliklere, gelişmelere uyarlanabilecek şekilde planladı.

Her ne kadar çevre kavramı çerçevesinde kalkınma ve gelişme planları yapılsa da ülke kirliliklerden tam kurtulmuş değildir. Küresel bazda oluşan kirlilikler ve ekonomisinin tamamen sanayi üzerine kurulu olması gibi nedenlerle hava kirliliği ülke adına büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Doğal kaynaklardan ve yer altı kaynaklarından nerdeyse tamamen yoksun küçük bir ülke olan Singapur, barındırdığı petro – kimya ve elektronik kuruluşları, limanları, bankaları, turizmi gibi etkenlerle dünya ekonomisi ve ticaretindeki yeri ve önemini her geçen gün artırmaktadır. Uyguladığı ekonomik politikalar dolayısı ile de büyük yatırımlar çeken ülke bu gibi nedenlerden ötürü çevre ve temizlik konularında çok sert bir çizgi izlemektedir. Ülkenin bu anlamda uyguladığı politikalar sanayici ve dış yatırımcıların dahi bu alanda uzmanlaşmasına neden olabiliyor.

Çevre kavramının merkezde olmasının en önemli nedeni ülke doğal kaynaklarının yok denecek kadar az olmasıdır. Ülke su kaynakları bakımından dışa bağımlı bir ülke olmakla birlikte toprak bakımından da oldukça fakir bir ülkedir. Geleceği olan bir ülke olabilmek için Singapur, doğal kaynakları ile ilgili projeleri çok dikkatli yönetirken geri dönüşleri ile ilgili de büyük yatırımlar yapmaktadır.

Hem yüzölçümü olarak hem de ekonomik olarak zengin ülkeler arasında kendine yer açmayı başarabilen ülke, yaptığı tüm o çevre yatırımlarına rağmen adının kirliliklerle anılmasına da mani olabilmiş değildir. Yapılan tüm yatırımlara rağmen hala sanayi kaynaklı ve komşusu Endonezya’da tarım arazisi açmak için yakılan ormanlardan kaynaklı oluşan kirlilikler dolayısı ile emisyon değerleri yüksek ülkeler arasından adını sildirememiştir.

Bağımsızlığına daha yeni kavuşmuş sayılabilecek tarihte İngiliz sömürgesinden kurtulan ülke liberal demokrasi ile yönetilmektedir. Seçtiği yönetim şekli ve uygulama şekli yatırımcıların gözlerinin bu ülkeye çevrilmesine neden olmuştur. Ülke büyük dünyaca ünlü firmalarında yatırım alanlarından biridir.

Ülke nüfusunun çok düşük rakamlarda olması ve bir kent devleti denilebilecek büyüklüğe sahip olması hazırlanan proje ve planların uygulanabilirliği adına büyük avantajları bulunmaktadır elbette. Fakat Singapur, çok yeni bağımsız olabilen bir devlete göre çevre anlamında hem çok büyük maliyetli hem de uzun vadeli yatırımlar yaparak kalkınma planları hazırlamayı başarabilmiştir. Ayrıca toplum olarak da çok bilinçli bir toplum oluşturabilmiştir.

 

 

Çevre Merkezili Ülke Politikası

Singapur hükümetleri ülke adına yaptıkları tüm plan ve projelerin merkezine çevre kavramını oturtarak hareket etmişler. Öyle ki toplum bilinçlenmesi adına ekonomik özendiricilere kadar çalışmalar yaptılar.

Ülke İngiliz askeri yönetiminden kurtulduğu 1965 yılından sonraki yıllarda bölgenin petrol arıtma ve finans merkezi haline geldi. Ve zamanla iş gücü yoğun üretim yerine sermaye yoğun elektronik iş gücü hakim oldu piyasaya. Singapur’un çevre konularında duyarlı bir toplum oluşturulmasının nedenlerinden biri de bu dönüşüm olmuştur. Demokratik bir yönetime sahip olan adada hükümetler bağımsızlıklarını ellerine aldıkları günden bugüne çevreyi yaşam düzeyinin ve kalitesinin yükseltilmesinde başlıca etkenlerden biri olarak görmüşlerdir.

Çevre sorunlarının yönetimini yasa ve yönetmelikler, planlama, ekonomik özendiriciler, halk bilgilendirme ve katılımı olmak üzere belirlediler. Ve uygulanan tüm yaptırımları sıkı takip ediyorlar. Ülke çıkarılan yasalar ile 1970’li yıllarda topluluk ortamlarında sigara içilmesi yasaklanmış, ticari ve sanayi atıkları denetim altına alınmış, hava kirliliği düzenli olarak izlenmeye başlanmıştır.

Ulaşımda Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Ulaşımdan kaynaklı kirliliklerin önüne geçmenin yolunu trafiğe çıkan araçların sayısını azaltmakta gören ülke yönetimi toplu taşımayı son teknoloji ürünlerle donattı. Toplu taşıma kullanımını artırmak için hem ulaşım araçları ve ağlarını en gelişmiş teknolojilerle donattı. Hem de kullanılan bireysel araçların önüne geçmek için şehir içi otoyolları ücretli yaptı. Ayrıca otomobil satın almalarda çok yüksek miktarda vergi uygulamaya ve çevreci elektrikli taşıtlar kullanmaya başladı.

Hava kirliliğinin önüne geçmek için oluşturulan yöntemler arasında yer alan kent merkezlerine girişlerde ücret alınması sistemi Singapur’da ilk 1970’li yıllarda uygulanmaya başladı. Günümüzde çerçevesi genişletilmiş bir biçimde hala uygulanmaktadır. Yüksek düzeyde uygulanan vergiler caydırıcısı ise otomobil satışlarını çok düşük seviyelere çekmiştir. Kent merkezlerine girişlerde ücret alınması sistemi ile elde edilen gelir ile de ülke yöneticileri ulaşım ağı ve araçlarına yatırım yapmışlar hep.

Atık Deniz Çöp Deposu

Ülkede yaşanan arazi kıtlığı hükümeti yenilikçi atık imha teknikleri geliştirmeye yöneltti. Ne kadar başarılı olduğu ya da sızıntı olup olmadığı bilinmez ama atıkları 1999’da son şehir çöplüğünün kapatılması ardından ülke yönetimi ülkenin güney kıyısı açığında ilk açık deniz  çöp depolama alanını kurdu.

Semakau Atık Dolgu Sahası olarak adlandırılan ada günümüzde turizm alanı olar kullanılıyor. Adada deniz duvarı ve sızıntıyı engellemek için adanın çevresine çekilen, polietilenden yapılma sızdırmaz bir kuşak kuruldu. Anakaradan mavnalarla getirilen ıslak külün çukurlara ya da diğer adı ile hücrelere boşaltılıp üzerinin toprakla örtülmesi ile atıkların imhası gerçekleştiriliyor. Ada temiz ve yenilenebilir teknolojilerin sınanmasına tahsis edilmiştir.

 

 

Çevreci Şehirler

Sınırlı arazi alanları, doğal kaynakların yok denecek kadar az olması ve en önemlisi su ihtiyacını ithal ederek karşılayabiliyor olması ve bunlara rağmen nüfusunun hızla artması Singapur’u şehir planlama ve kalkınma konusunda da entegre ve uzun vadeli bir yaklaşım benimsemesine neden olmuştur.

Ülke çevreci şehirlerinin oluşmasında ki en büyük rolü devlet kuruluşları ve Singapur merkezli şirketler oynamaktadır. Su ve atıklar ve atıksu yönetimi, enerji yönetimi, sanayi bölgeleri planlamaları, ulaşım projeleri başlıca çevreci şehirler oluşturmak için oluşturdukları planlar arasında yer almaktadır.

Ülke uyguladığı su ve atıksu alanında yaptığı yatırımlar ile son derece temiz ve içilebilir kazanılmış su elde etmiştir. Yine yaptığı sıfır enerji binaları, sıfır emisyon otomobilleri ile de kirliliklerin önüne geçmeye çalışmaktadır. Güney Asya’nın ilk dizel-elektrikli hibrit otobüsü ve dünyanın ilk hibrit hidrolik tahrikli geliştirilmiş Liman Ana İşleticisi konumunda olan ülke yakıt kullanımı açısından verimli, kirleticiler acısından sorumlu bir anlayış benimsemişlerdir.

Atık Sahil Evleri

Ülke de daha çok turistlerin ilgisini çekecek bir projeye de özel bir şirket imza attı. Proje sadece okyanuslarda yer alan plastik atıkların geri dönüştürülmesini içeriyor. Okyanuslarda yer alan geri dönüşümsüz plastik, cam gibi malzemelerin toplanması ile yapılan çam şeklinde ki sahil evleri üretiliyor.

Atıklardan oluşturulacak bu sahil evleri enerji ihtiyacını da güneş enerjisi ile giderecek. Güneş enerjisi evlerin içerisinde yer alan asansör tarzı bir sistemi aktive etmek için kullanılıyor.

Enerji

Enerji üretecek yeteri kadar kaynağa sahip olamayan Singapur, enerji üretmek için diğer ülkelerden ithal ettiği doğal gaz ile enerji ihtiyacının gidermeye çalışmaktadır.  Yine ülke enerji politikası çerçevesinde ekonomik olarak rekabet edebilirlik, enerji güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri arasında denge kurmaya çalışmaktadır.

Enerji sektörü Singapur ekonomisinin temel taşlarından biridir. Ön planda olan petrol sanayii ile beraber, güneş enerjisi, yakıt hücreleri, biyoyakıtlar ile enerji yönetim çözümlerindeki yeni fırsatlar da sektörü canlandıran diğer alanlardır.

Ülkenin Baş Etmesi Gereken Büyük Kirlilik

Ülke hava kirlilikleri nedenleri arasında ormanlık alanların yakılması ile meydana gelen kirlilik önemli yer tutmaktadır. Öyle ki ülke emisyon değerlerinin uluslararası değerlerin üzerinde çıkmasının en büyük nedenidir. Endonezya’nın Sumatra adasında palmiye ekim alanları açmak için ormanlık alanların yakılması sonucu ortaya çıkan dumanlı hava kitlesi her yıl periyodik olarak ülke hava kirliliği üzerinde etkili olmaktadır. Bu dönemlerde oluşan kirlilik seviyeleri insan sağlığını direkt olarak etkileyecek boyutlara ulaşmaktadır.

Yatırım Merkezi Olarak Singapur

Singapur, gayrisafi yurtiçi hasılasının üç katı kadar dış ticaret hacmi gerçekleştiren dünyanın en liberal ekonomilerinden biridir. 1965 yılında uygulanmaya başlanan serbest ticaret politikası sayesinde, Singapur dünyadaki en serbest ekonomiye sahip ülkeler arasında ilk üçe girmektedir. Özellikle rüşvetin neredeyse tümüyle önlenmiş olması ve gümrüklerdeki idari sorunların minimize edilmesi bu gelişmede büyük rol oynamaktadır. Singapur, dünyanın tüm kamu işlerinin internet aracılığıyla yürütüldüğü ilk beş ülkesi arasında yer almaktadır.

Singapur'da, ithalatın büyük bir bölümü gümrük vergilerinden muaftır ancak sosyal ve çevreci nedenlerle alkol, tütün, motorlu araçlar ve petrol ürünlerine yüksek oranda vergi uygulanmaktadır. Telekomünikasyon, enerji, finansal ve hukuki hizmetler sektörleri, yatırımcılarına daha fazla kolaylık tanıyacak şekilde gittikçe liberalleştirilmektedir.

Ekonomik Yapı

Asya- Pasifik Bölgesi’nin dünya ekonomisi ve ticaretindeki yeri ve önemi gün geçtikçe artarken, Singapur, Asya-Pasifik bölgesinde ve özellikle Güneydoğu Asya’da önemli bir ticaret merkezi konumunda bulunmaktadır. Singapur ekonomik olarak çok kısa bir süre içinde yapılanarak dünya çapında önemli bir liman ve serbest ticaret merkezi, dünyanın önemli petro-kimya ve elektronik üreticilerinden birisi, bölgede başarılı bir finans ve bankacılık merkezi, gelişen ticaret koşullarına uyum ve hızlı adaptasyon kabiliyetinin de etkisiyle dünya çapında önemli bir transit ticaret merkezi konumuna ulaşmıştır.

GSYİH’nin üç katı oranında ticaret hacmine sahip olan ve dışa açıklık açısından dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer alan Singapur, ithalatının yaklaşık yarısını re-eksport yoluyla, özellikle bölge ülkelerine ihraç etmektedir. Bu özelliği nedeniyle Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik bir iç pazarın yanı sıra, özellikle bölge ülkelerine ulaşabilmek açısından pek çok ülke tarafından bir merkez olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede, başta Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere bölgeye yönelik ihracatın geliştirilebilmesi için Singapur’un lojistik imkanları ile güçlü ekonomik ve ticari bağları, Türkiye açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

SİNGAPUR

 resmi adı Singapur Cumhuriyeti olan ülke, Malay Yarımadasının güney ucunda, ekvatorun 137 km kuzeyinde yer alan bir ada ülkesidir. Kuzeyde Malezya’nın Johore eyaleti, güneyde ise Endonezya’nın Riau adaları ile çevrili, dünyanın az sayıdaki şehir devletlerinden biridir.

Kuzey ve batıdan Johore boğazı ve doğu ve güneyden Singapur Boğazı ile kapalı dikdörtgen şeklinde bir ülke olan Singapur’un kendisine ait 40 kadar adacıkla birlikte yüzölçümü yaklaşık olarak 622 km2 civarındadır. Ülke arazisi kıyı bölgelerde alçak ve orta bölgelerde az yüksektir. Ülkenin en yüksek noktası 177 metrelik bir yükseklikle Timah dağıdır. Adada sadece Singapur Nehri yer almaktadır. Adada herhangi bir göl bulunmamaktadır.

Tropikal iklime sahip ülke sıcaklık ve ne oranı yüksektir. Yağışlar çok fazla, mevsimlere göre nem, ısı ve yağış değişikli ise yok denecek kadar azdır. Ekvatorun hemen kuzeyinde yer aldığı ve arazisinin alçak olması sebebiyle hava sıcaklığı, özellikle yaz aylarında çok fazla artmaktadır.

2014 yılı Haziran ayı sonu verilerine göre Singapur’un nüfusu 5.469.724 kişidir. Bunun yaklaşık olarak 3.870.739'u Singapur'un yerleşik nüfusunu oluşturur. Nüfusun % 74'ünü Çin asıllılar, % 13'ünü Malaylar ve % 9’unu Hintler, gerisini de diğer azınlıklar oluşturur.

Singapur Cumhuriyeti parlamenter demokrasi sistemine dayanır. Yasama gücü tek meclisli Millet Meclisinin elindedir.